Lze obnovit zničené původní porosty luk a pastvin?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Pro zlepšení stavu přírody a krajiny je vhodná obnova luk devastovaných intenzívní zemědělskou činností. Obnova těchto luk je složitá, ale možná. Je vhodné se poradit s ochranářskými organizacemi, které mají v této oblasti zkušenosti.


Doporučujeme

 • O louky pečujte podle jejich stanoviště a cílových druhů.
 • Nejlepší je extenzivní využití (sečení, šetrná pastva). Obvykle je potřeba snižovat množství živin (odvozem sečené trávy) a bránit zarůstání náletem.
 • Vysévejte pouze druhy, které do dané lokality patří, nejlépe z kvalitních luk v okolí.
 • Při sečení dbejte na ochranu živočichů, velkých i malých.


Podrobný popis problému

Na území celé naší republiky byl s výjimkou některých území (vrcholové partie hor, nivy velkých řek) původním porostem les. Louky a pastviny vznikaly teprve s osídlením našeho území člověkem. Byly potřeba pro chov dobytka a vznikaly vypalováním lesa (žďářením), trvalou pastvou a sečením.

Louky a pastviny spoluvytvářejí v některých oblastech typický krajinný ráz. Na původních nehnojených loukách se vyskytují některé vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů. Typické jsou třeba vstavačovité nebo jarní koniklece.

Až do začátku minulého století se péče o trvalé travní porosty po několik staletí neměnila. Louky byly většinou v nižších polohách dvousečné, v nejvyšších polohách jednosečné. Od počátku století se druhové složení luk začíná měnit. Stojí za tím zejména používání průmyslových hnojiv. Nejdříve jen v nejúrodnějších oblastech, po združstevnění v padesátých letech postupně téměř všude. Navíc spousta luk byla při honbě za vyšší produkcí obilovin trvale či dočasně rozorána. Vliv znečištění ovzduší na stav luk je rovněž nezanedbatelný

Na hnojených loukách se s rostoucím výnosem snižuje počet rostlinných druhů. Postupně se vytrácejí rostliny, které nesnášejí hnojení (např. vstavačovité) a rostliny s nižší konkurenční schopností (např. výběžkaté trávy). Ve větší míře se objevují např. šťovíky a kopřivy.


Obnova luk

Pokud chceme louky udržet v dobrém stavu, je potřeba si uvědomit, že přirozeným porostem je na našem území obvykle les. Louky tedy spontánně zarůstají a je nutné se pravidelně vyžínat. Pokud je louka silně poškozená, případně přeměněná v pole, je cesta ke změně během na dlouhou trať, ale není to nemožné.

Při péči a obnově vezměte v potaz

 • O jakou louku jde? Podmáčenou, výslunnou, chudou či bohatou na živiny?
 • V jakém stavu je louka teď? Je zde kvalitní přirozený porost, probíhala zde pastva, byla přeměněná na pole, hnojila se, je sečená nebo zarůstá dřevinami?
 • Kde se louka nachází, v horách, v nížině, nivě...? Je to Polabí, Karpaty, České Středohoří...? každá oblast má svoji specifickou květenu a stanovištní podmínky.
 • Jsou v okolí louky, ze kterých lze získat osivo? Na dosévání používejte semena ze stejné oblasti, nejlépe z okolních zachovalých luk. Semena se dají snadno získat shrabáním vytřesených stébel na půdě.
 • Některým loukám svědčí mírné narušení - vyhrabávání trávy, chůze, pastva.
 • Má louka sloužit jako stanoviště pro zvláště chráněné druhy? vyskytují se tu už nějaké? Pokud ano, tak prováděné zásahy nesmí narušovat jejich biotop a vývojový cyklus. Podle preferovaných druhů se také upravuje čas a počet sečení atd.
 • Nejšetrnější je ruční sečení kosou, ale ne vždy je mechanizace nepřípustná. Vyvarujte se sečení velkých ploch najednou, seče během hnízdění ptáků a kladení mláďat (zajíci, srnky). Mechanizace nepatří na citlivé plochy (podmáčené nivní louky, prudké svahy s malou vrstvou půdy apod.).


Co když na bývalé louce roste les?

Tady mohou nastat dvě odlišné situace, které se liší typem pozemku. Pokud louka zarostla už před nějakým časem a pozemek byl převeden na PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa), jde z pohledu zákona o les a není možné jej bez náhrady vykácet. Tento pozemek lze ovšem z PUPFL vyjmout a převést na jiný typ plochy, třeba právě louku.

Pravděpodobnější je, že louka pouze zarostla náletovými dřevinami a pozemek je stále veden jako jiný typ pozemku - trvalý travní porost, zahrada, sad, orná půda. Zde je nutné před kácením většího množství dřevin požádat o povolení místně příslušný obecní nebo městský úřad (odbor životního prostředí. To je nutné v případě kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo v případě, že bude vykáceno více než 40 m² porostů (stromů, keřů). Více se dozvíte v otázkách Jak jsou chráněny dřeviny rostoucí mimo les? a Za jakých podmínek lze pokácet dřevinu rostoucí mimo les?


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

 • Konvička M., Beneš J., Čížek L. Ohrožený hmyz nelesních stanovišť. Sagittaria Olomouc, 2005.


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP