Můžeme v potravinách najít zbytky pesticidů?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Pesticidy jsou chemické látky používané v zemědělství k hubení plevelů a škůdců kulturních plodin. Molekuly některých pesticidů jsou velmi stabilní, tzn. že mají dlouhou životnost. Zbytky pesticidů proto můžeme najít i v potravinách. V lidském těle bylo prokázáno toxické a hormonální působení pesticidů.


Doporučujeme

 • koupenou zeleninu a ovoce před konzumací dobře omýt vodou
 • vyhýbat se nákupu nesezónního ovoce a zeleniny
 • nakupovat produkty z ekologického zemědělství (v kvalitě BIO), popř. z integrovaného pěstování
 • na vlastní zahrádce předcházet vytváření podmínek vhodných pro rozvoj škůdců
 • pokud je na vlastní zahrádce nutný zásah proti škůdcům, pak dávat přednost biologické, mechanické nebo fyzikální ochraně plodin
 • při použití chemických prostředků dodržet ochrannou lhůtu pro aplikaci pesticidů před sklizní danou výrobcem


Podrobný popis problému

Kulturní plodiny jsou vyšlechtěné divoké rostliny, které nebývají tak odolné proti různým parazitujícím organismům a původcům chorob (které člověk označil za škůdce). Stávají se tedy snadným a lehce dostupným zdrojem potravy pro tak zvané škůdce, kteří by jinak museli svádět boj s divokou rostlinou vytvářející nejrůznější obranné a mnohdy ne příliš chutné látky. Navíc obrovské monokulturní lány pěstovaných plodin umožňují rychlé rozšíření škůdců. Za škůdce se považují i planě rostoucí rostliny - plevele, které jsou úspěšnější v konkurenčním boji o místo. Toto všechno jsou důvody pro používání pesticidů v zemědělství – označované jako ochrana zemědělských plodin. Ochrana plodin zamezuje ztrátám na výnosech, ovšem otázkou zůstává, jak kvalitní a zdravotně nezávadné výnosy to jsou.


Rozdělení pesticidů

Podle příbuzné chemické struktury a podobného mechanismu účinku:

 • organochlorové sloučeniny (chlorované uhlovodíky typu DDT, HCH - u nás dnes již zakázané)
 • organofosfáty
 • fenoxyalkanové kyseliny

Podle biologického účinku

 • Herbicidy – k hubení nebo omezení růstu plevelů
 • Fungicidy – k hubení hub a plísní Insekticidy – k hubení hmyzu Akaricidy – k hubení roztočů
 • Nematocidy – k hubení nematodů (hlístic), např. háďátek
 • Rodenticidy – k hubení hlodavců


Stabilita molekul pesticidů

Molekuly některých pesticidů jsou velmi stabilní, tzn. že mají dlouhou životnost(až několik desítek let). Zejména pesticidy ze skupiny organochlorových sloučenin se vyznačují vysokou stabilitou (perzistencí) v prostředí (např. DDT), tzn. že jsou těžce rozložitelné (odbouratelné). Zbytky pesticidů proto můžeme najít nejen v potravinách, ale také ve vodě, kam se zbytky pesticidů mohou dostat povrchovým odtokem ze zemědělských ploch nebo průsakem vody přes půdu. Jde o látky s vodou špatně mísitelné, ale naopak dobře rozpustné v tucích. V potravním řetězci tak dochází k jejich postupnému zakoncentrování (ukládání) v tukových tkáních organismů (bioakumulace). Nejvíce jsou postiženy organismy na vrcholu potravní pyramidy (predátoři, člověk).

Méně stabilní molekuly pesticidů se rozpadají (degradují) určitou dobu po aplikaci, např. působením slunečního záření, vody nebo zvýšené teploty. Produkty degradace (rozpadu) mohou být netoxické, některé ale mohou pro organismus znamenat větší riziko, než původní aplikovaná látka.


Obsah pesticidů v potravinách, ovoci a zelenině

Maximální přípustné koncentrace zbytkových koncentrací pesticidů jsou dány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů. I když je výroba a použití mnohých organochlorových látek již řadu let zakázána (DDT a příbuzné látky v Československu od r. 1976), přesto se v prostředí díky své persistenci (stabilitě) stále vyskytují např. pesticidy v mléce a mléčných výrobcích. Přípustná koncentrace pesticidů v pitné vodě je dána vyhláškou [hhttp://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=252/2004 č. 252/2004 Sb] (hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol).

Postupy při přípravě pokrmů mohou vést ke snížení množství reziduí (zbytku) pesticidů. K výraznému snížení množství pesticidů dochází důkladným omytím zemědělských plodin nebo při tepelné kuchyňské úpravě (vaření, smažení, pečení).


Zdravotní hledisko

Pesticidům, popř. jejich nebezpečnějším produktům rozpadu (ať už ve vnějším prostředí nebo v organismu) bylo v lidském těle prokázáno toxické a hormonální působení, některé jsou podezřelé z karcinogenity, teratogenity (poškození lidského plodu) a mutagenity (poškození genetického materiálu). Pesticidy používané v současné době nesmějí být karcinogenní. Jsou pouze toxické. Pesticidy mají charakter hormonálního disruptoru, tzn. že mohou narušovat účinek některých hormonů, hlavně hormonů pohlavních a to již při velmi nízkých koncentracích. To může vést k poruchám vývoje a funkce pohlavních orgánů a sexuálního chování u samečků (např. vodních obratlovců, ale i člověka). Pesticidy by proto měly být aplikovány dostatečně dlouhou dobu před sklizní a konzumací, v tzv. ochranné lhůtě, která je dána výrobcem a garantována podle zákona č. 326/2004 Sb.. Je to doba, během které klesne hladina reziduí pod maximální přípustnou hladinu, která je dána vyhláškou č. 207/2012 Sb. o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků, tzn. že během této lhůty dojde ke ztrátě působnosti aplikované látky (rozložení), poklesu její koncentrace (smytí deštěm). Část látek se rozloží, některé ale mohou procházet do spodních vod.


Hubení škůdců bez chemických prostředků

Existuje několik možností, jak bojovat se škůdci, aniž by bylo nutné použití pesticidů:

1. nepřímé

 • K zabránění vytvoření podmínek vhodných pro rozvoj škůdců, tzn. respektovat nároky pěstovaných rostlin (druh a pH půdy), dodržovat osevní postupy, tzn. pravidelně střídat plodiny na jednom záhonu, zajistit plodinám dostatečnou výživu a zálivku, vysévat odolnější druhy a odrůdy.


2. přímé

 • mechanické způsoby hubení škůdců – jsou nejšetrnější k životnému prostředí, jde o různé pasti, lepivé pásy, nátěry stromů nebo přímý sběr (vajíček, larev, dospělých jedinců)
 • fyzikální metody – např. dezinfekce půdy vodní parou (v zelinářství ve sklenících) či semen, časté kropení a rosení;
 • biologické metody – využívají k hubení škůdců jejich přirozených nepřátel.

Nechemické prostředky v boji proti škůdcům využívá ekologické zemědělství, které splňuje zásady dle zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství.


Integrovaná produkce

Další možností omezení chemických látek je tzv. integrovaná produkce. Používají se pesticidy pouze selektivní na konkrétního škůdce či chorobu a ne přípravky se širokým spektrem účinku. Na všech nahlášených pozemcích je zakázáno použití vyjmenovaných pesticidů, které jsou v průběžně aktualizovaném seznamu označeny jako málo šetrné k životnímu prostředí. Integrovaná produkce není upraveno zákonem ani vyhláškou, pouze nařízením vlády č. 79/2007, o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica