Podléhají používané biocidní přípravky nějakému schvalování? Jak je tento schvalovací proces zakotven?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

← zpět na Bydlení a domácnost

Úvod

Schvalování a používání biocidních přípravků je v české legislativě upraveno Zákonem č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Tímto zákonem mají být vytvořeny předpoklady k tomu, aby se mimo jiné dostaly na trh jen takové prostředky proti škůdcům, které při dodržení zásad uvedených v návodu k použití nemohou mít škodlivé účinky na člověka, zvířata a životní prostředí. Zákon stanoví práva a povinnosti při uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v České republice (včetně označování a balení), podmínky vydávání povolení k uvedení biocidních přípravků na trh, způsob hodnocení účinnosti biocidních přípravků a účinných látek a ochrany před jejich působením na lidské zdraví, zvířata a na životní prostředí. Podle tohoto zákona na obalu přípravku musí být jmenovány chemické názvy všech účinných látek přítomných v přípravku a jasně specifikována jejich rizikovost a zásady správného zacházení s ním.


Doporučujeme

  • Vyhýbejte se používání chemikálií včetně biocidů, pokud je používáte, tak jen v nezbytných případech a podle návodu na použití.


Podrobný popis problému

Firma smí použít jen přípravky oznámené a vyhovující tomuto zákonu a musí dodržet návod k použití od výrobce. Seznam takto oznámených přípravků podle §35 zmíněného zákona je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a je pravidelně aktualizován (schvalovací proces pokračuje a stále jsou přidávány nové přípravky).

Obecně se chemickými látkami a přípravky zabývá chemický zákon a aeřízení EU. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a stanovuje, že na obalu přípravku a ve značení se nesmí objevit matoucí údaje, jako například „netoxický“, „neškodný“, „neznečišťující“, „ekologický“, „eko“ nebo jakékoli jiné informace uvádějící, že látka nebo přípravek nejsou nebezpečné, nebo informace, které mohou vést k podcenění nebezpečí látky nebo přípravku.

Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je z důvodů ochrany zdraví nebo životního prostředí zakázáno, a dále seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica