Proč ubylo vrabců a dalších druhů ptáků?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Změny početnosti ptáků probíhají prakticky nepřetržitě – početnost některých druhů (např. některé mokřadní druhy) roste, u jiných (především ptáci zemědělské krajiny) dochází k úbytku. Pokles početnosti vrabců souvisí především se změnami v krajině a prostředí, které vrabci obývají – zejména ve městech ubývá potravních a hnízdních příležitostí i úkrytů.


Doporučujeme

  • Nejprve zkusme zjistit, zda došlo k úbytku ptačího druhu pouze u nás nebo ubývá i na jiných místech. Změny početnosti druhu v celé ČR si můžeme ověřit na tomto webu.
  • Pokud se námi pozorovaný dlouhodobý pokles početnosti výrazně liší od celostátních trendů, zamysleme se, zda není příčinou úbytku změna prostředí v místě našeho bydliště – v závislosti na tom, o jaký druh se jedná, např. rozsáhlejší kácení, nová zástavba nebo rekonstrukce budov, změny využívání zemědělských pozemků a objektů, velké množství chovaných koček apod.
  • O možném ohrožení ptáků informujte Českou společnost ornitologickou, nebo se pokuste sjednat nápravu ve spolupráci s místní samosprávou, aktivními občany a spolky. V případě akutního nebezpečí kontaktujte Českou inspekci životního prostředí.
  • Vrabce můžete podpořit např. pravidelným přikrmováním, zachováním stávajících hnízdních možností (např. v podstřeší), vyvěšením vhodné hnízdní budky na vaší zahradě, výsadbou keřů, které na zahradě ptákům poslouží jako úkryt, mozaikovitým sečením vaší zahrady (více bezobratlých pro mláďata)


Podrobný popis problému

Změny početnosti ptáků v ČR od roku 1982 každoročně srovnatelnou metodikou sledují členové České společnosti ornitologické v rámci Jednotného programu sčítání ptáků. Dobrovolní spolupracovníci z řad zkušených ornitologů tak každoročně sčítají ptáky na stejné trase. Při srovnání výsledků z delšího časového období můžeme vyhodnotit také dlouhodobé změny početnosti ptáků. Další informace lze získat v rámci specializovaných monitorovacích programů nebo z výsledků celostátního mapování hnízdního rozšíření ptáků, které u nás od roku 1973 probíhá přibližně jednou za 10–15 let.

Změny početnosti ptáků souvisí s působením celé řady faktorů. Například úbytek extenzivně obdělávané zemědělské půdy, intenzifikace (dříve také kolektivizace, mechanizace a chemizace) zemědělství a šíření lesa vedou k poklesu početnosti ptáků zemědělské krajiny. Naopak lesní druhy ptáků v uplynulých desetiletích ve střední Evropě spíše přibývaly právě díky zvětšení zalesněných ploch, příznivější druhové skladbě lesů a citlivějšímu lesnímu hospodaření, ačkoli i tento trend se nyní mění. Vyšší úživnost stojatých vod a účinnější ochrana mohou být hlavní příčinami nárůstu početnosti některých druhů vodních ptáků. Jiné mokřadní druhy z krajiny zcela vymizely v důsledku meliorací a likvidací vlhkých a podmáčených luk a jiných nepříznivých způsobů zemědělského hospodaření. Globální změna klimatu (oteplování) spolu s negativními změnami na zimovištích mohou způsobovat růst početnosti stálých druhů na úkor migrantů.

Nejpravděpodobnější příčiny úbytku vrabce domácího jsou různé. Mezi hlavní patří především úbytek potravních a hnízdních možností především v městském prostředí. Vrabci mají rádi „nepořádek“, se kterým se v dnešních městech setkávají čím dál tím méně. Nejrůznější otvory v podstřeší nebo jiných částech budov, které vrabci pravidelně využívají k hnízdění, jsou často při rekonstrukcích zakrývány. Zanikly mnohé velké zemědělské podniky i velké množství drobných chovů drůbeže a extenzivně obdělávaných políček, kde vrabci nacházeli dostatek potravy (krmivo, semena plevelných rostlin, zbytky ze zemědělské produkce aj.). Travní porosty jsou sečeny celoplošně a zejména ve městech a zahradách velmi často, což má spolu s dalšími úpravami zeleně za následek také výrazně nižší početnost hmyzu, který je hlavní potravou mláďat řady druhů ptáků včetně vrabců na hnízdech. Negativní roli hraje jistě také používání chemických přípravků v zemědělství, lokálně může početnost vrabců kolísat v důsledku intenzivního predačního tlaku. Ten však nemůže mít za následek úplné vymizení ptáků na větším území.


Související odkazy


Další čtení


Autor a rok revize RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., 2014
Kontakt j.kolecek@gmail.com
Webové stránky ekoporadny Moravský ornitologický spolek