S jakými legislativními opatřeními se setkáváme v ekologickém stavění?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Při návrhu úprav či nových staveb se potkáme především se stavebním zákonem, zákonem o hospodaření energií, vyhláškou o úpravě územního rozhodování a vyhláškou o energetické náročnosti budov.


Doporučujeme

  • Závazná legislativa týkající se požární odolnosti konstrukcí a požárních parametrů staveb je natolik složitá, že doporučujeme svěřit se do péče autorizovaných požárních techniků.
  • Při užití nestandardních postupů (sláma, hlína aj.) je zapotřebí úzce spolupracovat se zkušenými projektanty zaručujícími bezpečnost stavby na základě své autorizace.


Podrobný popis problému

Stavební zákonč. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů stanovuje pravidla územního plánování a územního řízení, dále oprávnění k projektování a výstavbě, povolování staveb a změn staveb a kolaudaci staveb. Hodláme-li stavět nebo přestavovat, měli bychom se se stavebním zákonem dobře seznámit, zejména s částí "stavební řád".

Ze souvisejících vyhlášek jsou důležité zejména vyhláška č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (novelizovaná 2013) - v této vyhlášce se přehledně dočteme o právech a povinnostech při stavbě či rekonstrukci, zejména co se týká povolení stavby a povolení užívání. Vyhláška č. 268/2009] Sb. o technických požadavcích na stavby, kde jsou stanoveny práva a povinnosti týkající se technických vlastností staveb jako je umístění v celku, požadavky na bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí.

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000- důležitý je zejména §6 - účinnost užití energie, který je rozveden ve vyhlášce č. 78/2013 kterou se stanovují podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. V této složité vyhlášce se podrobně stanovují limity spotřeby energie v budovách. Stěžejní odstavce jsou splněny při postupu podle platných českých norem, což zde představuje norma ČSN 73 0540-2-Tepelná ochrana budov. Tato norma je doplněna také o podrobný návod jakým způsobem dospět k optimálnímu tepelně-technickému návrhu budovy. Výpočty pro ekologické domy se musí pohybovat minimálně v hodnotách doporučených pro nízkoenergetické domy, mnohem lépe a spíše jen jako pasivní dům.

Vyhláška č. 78/2013 o energetické náročnosti budov stanovuje náležitosti tzv. energetického průkazu budovy. Ten musí být zpracován pro všechny nové stavby a zaručuje spotřebiteli kontrolu nad tepelně-technickým řešením projektu. Vypočtená měrná spotřeba tepla eA (nebo eV) by pro ekologické stavby neměla přesáhnout hodnotu eA<50kWh/m2 a eV<20 kWh/m3.

Zákon 406/2000 stanovuje též pravidla pro energetický audit, který je rozveden ve vyhlášce č. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku.

Územní plán obce - před plánováním jakékoliv stavby či přestavby je zapotřebí seznámit se s územním pláne obce a zejména s jeho závaznou částí, kde jsou stanoveny pevné regulační podmínky zástavby.

Vlastnosti územního plánu stanovuje stavební zákon část první a podrobnosti pak již zmíněná vyhláška č. 503/2006 Sb.


Pasivní a nulové domy

Novelizovaný zákon č. 406/2000 o hospodaření energií v roce 2012 přinesl povinnost postupně snižovat energetickou náročnost budov. Zavádí pojem budova s téměř nulovou spotřebou energie,což je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Nové domy (bytové, rodinné, administrativní) od roku 2018 / 2019 / 2020

Musí splňovat požadavky tak, aby měly téměř nulovou spotřebu energie (nulové domy) a to:

  • od 1. ledna 2018 (pro domy s podlahovou plochou větší než 1 500 m2)
  • od 1. ledna 2019 (pro domy s podlahovou plochou větší než 350 m2)
  • od 1. ledna 2020 (pro domy s podlahovou plochou menší než 350 m2)

Nové domy veřejné správy od roku 2016 / 2017 / 2018

Musí splňovat požadavky tak, aby měly téměř nulovou spotřebu energie (nulové domy) a to:

  • od 1. ledna 2016 (pro domy s podlahovou plochou větší než 1 500 m2)
  • od 1. ledna 2017 (pro domy s podlahovou plochou větší než 350 m2)
  • od 1. ledna 2018 (pro domy s podlahovou plochou menší než 350 m2)


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica