S jakými veličinami a pojmy se setkáme při stavbách a stavebních úpravách?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Ať se rozhodneme stavět nebo jen zlepšovat své současné bydlení, pravděpodobně se při výběru materiálů a stavebních prvků, ale možná i při výběru projekční kanceláře setkáme s veličinami a pojmy, které jsou v běžné odborné mluvě běžné a je dobré jim pro dobrou komunikaci správně rozumět.


Podrobný popis problému

Tepelně izolační vlastnosti materiálů

 • součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m.K)] - je základní charakteristikou materiálu a určuje kolik tepla „projde“ daným materiálem.
 • součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] (dříve k) - je základní charakteristikou konstrukce. Určuje kolik tepla "projde" konkrétní konstrukcí konkrétního složení.
 • tepelný odpor stavební konstrukce R [(m2.K)/W] - je obrácenou hodnotou k součiniteli prostupu tepla R=1/U.


Jednotky používané u oken

Podíl prostupu slunečního tepla g - bezrozměrná veličina označuje kolik slunečního tepla projde do interiéru z veškerého, které dopadne na plochu skla. Veličina je závislá na chemickém složení skel a výplně, tloušťkách skel a dalších veličinách.

Ekvivalentní součinitel prostupu tepla Ueq = U - (S . g). Součinitel závisí na intenzitě oslunění, tedy na orientaci na světové strany, na součiniteli prostupu tepla zasklení a na podílu prostupu slunečního tepla. Pomocí tohoto součinitele lze prokázat tepelné zisky při dobře zvolených oknech.


Zvukově izolační vlastnosti konstrukcí

Rozlišujeme neprůzvučnost zvuku šířícího se vzduchem Rw, konstrukcí a speciální případ šíření zvuku od kroků po podlaze vyššího podlaží Lw (kročejová neprůzvučnost). Neprůzvučnost konstrukcí se označuje v jednotkách dB [decibel] a označuje, jakou intenzitu zvuku je konstrukce schopna nepropustit na druhou stranu. Rw= 40 dB - je srozumitelná řeč, Rw= 60 dB - není slyšitelné hlasité rádio.


Charakteristiky pro vztah materiálu a vody resp. páry

Faktor difúzního odporu m - určuje jaký odpor klade materiál průchodu vodní páry. Hodnota znamená kolikrát klade materiál větší odpor než vzduch.

Nasákavost, vzlínavost a další charakteristiky se uplatní různě u různých materiálů. U většiny stavebních materiálů musíme styku s vodou zamezit pomocí izolačních materiálů. Důležité je znát zejména u použitých izolačních materiálů a nosných konstrukcí jejich chování při styku s vodou a zařídit se podle toho.


Požární odolnost materiálu a konstrukce

stavební hmoty se dělí do tříd hořlavosti:

 • A-nehořlavé
 • B - nesnadno hořlavé
 • C1-těžce hořlavé
 • C2-středně hořlavé
 • C3- lehce hořlavé.

Stavební konstrukce se dělí podle požární odolnosti [min]: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min. Konstrukce odolává požáru po stanovenou dobu, aniž by došlo k narušení její funkce.


Charakteristiky budovy jako celku

 • Tepelné úniky [W] - označují kolik tepla musíme do objektu průběžně dodávat pro zachování vnitřní teploty cca 20°C při zimní teplotě exteriéru (podle oblastí -12 až -18°C)
 • Spotřeba tepla [Wh] nebo [J] (watthodina nebo joul) - označuje kolik tepla spotřebujeme v domě za určitou časovou jednotku, ta je pak doplněna za lomítkem případně může být spotřeba vztažena jen na určitou plochu.
 • Spotřeba za rok se značí [kWh/rok] nebo [GJ/rok] spotřeba za rok na jeden metr čtvereční se značí [kWh/(m2.a)] nebo [GJ/(m2.a)]. Běžně používaný převod mezi joulem a wathodninou je: 1 kWh = 3,6 MJ.
 • Geometrická charakteristika budovy A/V [m2/m3] - veličina označuje poměr ochlazovaných ploch ku obestavěnému prostoru. Dobrá budova má A/V<0,7.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

 • Humm, O.: Nízkoenergetické domy, Grada, Praha 1999


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica