V jakých případech je spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a jak má postupovat?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Z povinnosti prodávajícího prodávat výrobky či poskytovat služby bez vad vyplývá jeho odpovědnost za případné vady. Reklamace je způsob, kterým spotřebitel tuto odpovědnost u výrobce uplatňuje. Podle zákona na ochranu spotřebitele je prodávající povinen o možnostech reklamace spotřebitele informovat při zakoupení výrobku či služby.


Podrobný popis problému

Záruční doba

Při prodeji zboží či při předání věci zhotovené na zakázku prodávající odpovídá za takové vady, které má věc v okamžiku převzetí. U věcí prodaných za cenu nižší než je obvyklé neodpovídá za takové vady, na které spotřebitele upozornil a které jsou důvodem ke snížení ceny.

Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dále za vady, které se na věci vyskytnou v záruční době. Obecná záruční doba je šest měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li ovšem na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu vyznačena lhůta k použití (“minimální trvanlivost” atp.), skončí záruční doba až uplynutím této lhůty (tzv. "o záruce za jakost").

Nový občanský zákoník (platí od 1.1.2014) už nepoužívá pojmy „záruka“ či „záruční doba“. Pracuje s pojmy „právo z vadného plnění“, „právo z vady“, „jakost při převzetí“. V současné době panuje nejistota právních výkladů, nejsou zatím právní precedenty, zjednodušeně lze říci, že zboží by se mělo reklamovat do **šesti měsíců**, kdy je výhodnější postavení spotřebitelů v případném soudním sporu výslovně upraveno v § 2161 odst. 2 občanského zákoníku. (Doslova: "(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.")

U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví právní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců. Záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé součástky věci. V takovémto případě je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční doby.

Prodávající může prohlášením v záručním listě poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené zákonem.

Záruční doby začínají běžet od okamžiku převzetí věci spotřebitelem, případně po jejím uvedení do provozu.


Práva spotřebitele v případě výskytu vady

Nový občanský zákoník již nerozlišuje již nerozlišuje, zda je o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou. Rozlišuje jakou intenzitu vada dosáhla a podle toho rozlišuje vady, které způsobují podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. (§ 2107, odst. 1 občanského zákoníku)

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:\\ a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,\\ b) na odstranění vady opravou věci,\\ c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo\\ d) odstoupit od smlouvy. (§ 2106, odst1 1. občanského zákoníku)


Způsob uplatnění reklamace

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13 zákona o ochraně spotřebitele). Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit. (§ 19 odst. 4 zákonao ochraně spotřebitele.).

Prodávající je povinen přijmout reklamaci spotřebitele, týkající se zboží nebo poskytovaných služeb, v kterékoliv své provozovně, v níž je přijetí možné, a dále ve svém sídle nebo místě podnikání.

Výjimkou je případ, kdy je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k provádění záručních oprav (záruční opravna), pokud se nachází ve stejném místě jako prodávající nebo v místě pro kupujícího bližším.

Aby mohla reklamace být úspěšná, musí spotřebitel oznámit prodávajícímu, v čem konkrétně spatřuje vadu výrobku či služby a jaké nápravy (viz výše) se dožaduje. Musí také samozřejmě reklamaci uplatnit v záruční době.

V jednoduchých případech prodávající nebo jim pověřený pracovník rozhodne o uznání důvodu pro reklamaci ihned, ve složitých do tří pracovních dnů. Jestliže to okolnosti vyžadují, zajistí prodávající odborné posouzení reklamované vady. Doba potřebná k vypracování odborného posudku se v takovém případě do třídenní lhůty nezapočítává.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica